Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
19:05 EST Thứ ba, 15/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tu Học - Huấn Luyện » Tu học Huynh trưởng

Quyết định công nhận trúng cách trại huấn luyện Lộc Uyển 10 và A Dục 7

Đã xem: 1949

Thứ sáu - 05/08/2016 01:22
Ban Hướng Dẫn công bố quyết định 032-2016/GĐPT/NH/QĐ ngày 20/7/2016 công nhận trúng cách trại huấn luyện Lộc Uyển 10 và A Dục 7 đã mở đợt 1 tại Tịnh Xá NGọc Lâm từ 01 đến 03/01/2016 và đợt 2 tại chùa Phước Duyên Xuyên Mộc vào các ngày 12.13.14/02/2016 .

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

 PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

     Số: 032/2016/GĐPT/NH/QĐ

 

QUYẾT ĐỊNH

 CÔNG NHẬN TRÚNG CACH TRẠI

HUẤN LUYỆN A DỤC VII

 LỘC UYỄN X - 2016

 

 

       BAN HƯỚNG DẪN  PHÂN BAN GĐPT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

Căn cứ Điều 3 chương I  Nội quy Ban HDPT Trung ương GHPGVN

Căn cứ Nội quy Phân Ban GĐPT thuộc Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN được ban hành theo QĐ số 257/201//HĐTS ngày 127.7.2013.

Căn cứ quyết định số 453/QĐ/BTS ngày 24-10-2012 của Ban Trị Sự GHPG VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Gia Đình Phật Tử tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Căn cứ Quyết định số 042/2015/GĐPT/NH /QĐ ngày 25/11/2015 của Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công cử thành phần Ban Quản trại, Ban Giảng huấn Liên trại A Dục VII Lộc Uyễn X - 2016 tại chùa Ngọc Lâm, huyện Long Điền và chùa Phước Duyên Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Căn cứ cứ báo cáo kết quả học tập và biên bản Tổng kết Trại của Ban Quản Trại ngày 20/2/2016

Căn cứ đề nghị của Ủy viên nghiên huấn GĐPT Tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận Trúng cách cho các cho Huynh trưởng tham dự trại Huấn Luyện Sơ Cấp Lộc Uyễn X và Trại Cấp I A Dục VII -2016 tổ chức giai đoạn I tại chùa Ngọc Lâm, Huyện Long Điền từ ngày 01,02,03/01/2016  và giai đoạn II tại chùa Phước Duyên, Huyện Xuyên Mộc ngày 12,13,14/2/2016 như sau:

a./ Trại Lộc Uyễn X: Có 39 ( ba mươi chín )   Huynh trưởng trại sinh đủ điều kiện trúng cách (Có danh sách đính kèm)

b./ A Dục VII:  Có 40 ( bốn mươi )  Huynh trưởng trại sinh đủ điều kiện trúng cách (Có danh sách đính kèm ).

Điều 2: Các Huynh trưởng trúng cách tiếp tục tu học, rèn luyện, nhận lãnh nhiệm vụ được phân công và phải thực hiện đúng theo Nội quy của Phân ban GĐPT.VN và Nội quy Huynh trưởng được HĐTS duyệt y và ban hành

Điều 3: Các Anh chị Chánh Thư ký, Ủy viên Nội vụ, Huynh trưởng có tên trong danh sách và Ban Huynh trưởng  các GĐPT trong tỉnh có nhiệm vụ thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

 

Nơi nhận

- BHDPT Tỉnh

     “ kính báo cáo “

- Các Huynh trưởng và BHT các GĐPT có tên trong danh sách

     “ để thực hiện”

- Lưu hồ sơ Nghiên huấn

KHÁN

TUN.THƯỜNG TRỰC BTS TỈNH

              TRƯỞNG BAN

        HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

 

 

 

 

ĐĐ THÍCH THIỆN THÔNG

PL 2560

Bà Rịa, ngày 20 tháng  7 năm 2016

TM.BHD PB GĐPT TỈNH

TRƯỞNG BAN

HTr Cấp Dũng

Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

 

 

 

                                                             

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tỉnh Bà rịa Vũng tàu

Ban Hướng Dẫn Phật Tử

*****

Phân Ban Gia Đình Phật Tử

DANH SÁCH

TRẠI SINH

TRÚNH CÁCH

TRẠI LỘC UYỄN X - 2016

Kèm quyết định số 032-2016/GĐPT/NH/QĐ ngày 20/7/2016

                                                                                                               

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

SỐ TR.S

GIA ĐÌNH

 
 

01

NGUYỄN VĂN QUYẾT

TRUNG ĐỊNH

1988

23

LIÊN TRÌ

 

03

VÕ THỊ HIỀN TRANG

DIỆU ĐÀI

1996

22

LIÊN TRÌ

 

04

NGUYỄN THỊ THU THUẬN

DIỆU HÒA

1988

97

LIÊN TRÌ

 

05

HỒ TRẦN THỊ KIM ANH

KIỀU TRÍ

1994

21

LIÊN TRÌ

 

06

LÊ THỊ THANH NHÀN

DIỆU NHÃ

1998

03

LINH SƠN

 

07

VÕ THỊ BÍCH LOAN

DIỆU HẢI

1979

05

LINH SƠN

 

08

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

NGUYÊN MINH

1998

10

LINH SƠN

 

09

HUỲNH THỊ THU TRANG

DIỆU NHÃ

1983

01

LINH SƠN

 

10

NGUYỄN VĂN HOÀI LINH

MINH THÔNG

1998

04

LINH SƠN

 

11

NGUYỄN THỊ THU THANH

 MẪN CHIÊU THÀNH

1993 

94

PHƯỚC SƠN

 

12

PHẠM THỊ HOA

DIỆU TUYÊN

1995 

95

PHƯỚC SƠN

 

13

LÊ THỊ MỸ LINH

THỌ TÂM

1996

84

PHƯỚC SƠN

 

14

NGÔ THỊ THANH THẢO

BẢO TÂM

1999

82

PHƯỚC SƠN

 

15

PHẠM ĐÌNH SƠN

MINH HẢI

1982

28

NHƯ Ý

 

16

NGUYỄN NGỌC TiẾN

QUẢNG TRIỂN

1982

33

NHƯ Ý

 

17

PHẠM THỊ THU HỒNG

DIỆU HẢI

1983 

87

NHƯ Ý

 

18

ĐÀO TẤN ẢNH

THIỆN DŨNG

1978

34

NHƯ Ý

 

19

NGUỄN THỊ LOAN

ĐỒNG  PHỤNG

1957

43

HẢI THUẬN

 

20

NGUYỄN LÊ ĐẠI TÂM

THIỆN NGỌC

1995

39

KIM SƠN

 

21

NGUYỄN QUANG THỊNH

CHÁNH PHI

1997

38

KIM SƠN

 

22

NGUYỄN CHÍ BẢO

THIỆN THUẦN

1997

37

KIM SƠN

 

23

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN

MỸ TUYỀN

1997

20

NGỌC LÂM

 

24

NGUYỄN XUÂN PHÚ

HUỆ PHÚ

 1999

89

NGỌC LÂM

 

25

NGUỄN THỊ KIM HẠ

MỸ NGA

1997

17

NGỌC LÂM

 

26

NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

 NGỌC TRÂN

1999

19

NGỌC LÂM

 

27

NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG

MINH KHƯƠNG

1996

11

HẠNH TRÍ

 

28

LÊ THỊ TUYẾT

TÂM TuỆ

1996

13

HẠNH TRÍ

 

2

PHẠM TRẦN PHÚ QUỐC

MINH PHÚ

1995

45

PHƯỚC LÂM

 

9

NGUYỄN HỒNG TRÂM

ĐỒNG YẾN

1998

63

BỬU THIÊN

 

30

ĐOÀN CÔNG NHẬT

CHÚC HẬU

1995

67

BỬU THIÊN

 

31

PHẠM THỊ NGỌC HÂN

QuẢNG HỶ

1995

90

THANH TRÌ

 

32

PHAN THỊ MAI ANH

QuẢNG THƯ

1998

91

THANH TRÌ

 

3334

NGUYỄN QUANG TRUNG

QUẢNG NAM

1991

92

THANH TRÌ

 

35

LÊ THỊ HỒNG HOA

DiỆU LAN

1968 

93

PHƯỚC DUYÊN

 

36

PHẠM NGUYỄN Ý ĐẠT

MINH ĐẠO

 1998

77

PHƯỚC DUYÊN

 

37

CÁI HỮU THUẬN

MINH HiẾU

1999 

73

PHƯỚC DUYÊN

 

38

HÀ XUÂN ĐỨC

MINH NGHĨA

 1998

75

PHƯỚC DUYÊN

 

39

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

DIỆU PHÚ

1994

35

SƠN LINH

 

 

Tổng cọng có 39 trại sinh  trúng cách Trại Lộc Uyễn X – 2016

:

 

GIÁO HỌI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯƠNG DẪN PHẬT TỬ

******

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

DANH SÁCH TRẠI SINH

TRÚNG CÁCH TRẠI A DỤC VII-2016

(theo quyết định số 032-2016/GĐPT/NH/QĐ ngày 20/7/2016)

 

                                                                 STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

GIA ĐÌNH

 
 
 

A. TRÚNG CÁCH

 

1

TRẦN THỊ THU THẢO

DiỆU QUÝ

1995

LINH SƠN

 

2

NGUYỄN VĂN MINH PHỤNG

MINH HOÀNG

1995

LINH SƠN

 

3

DƯƠNG TIẾN ĐẠT

CHÚC THÀNH

 1994

SƠN LINH

 

4

THANG HOÀI VÂN

TÂM VIÊN

1995 

TỪ QUANG

 

5

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

DIỆU NGỌC

 

VẠN TuỆ

 

6

NGUYỄN MINH LONG

TRUNG PHI

1992

LIÊN TRÌ

 

7

HUỲNH XUÂN THÀNH

CHÁNH THIÊN

 1993

LIÊN TRÌ

 

8

TRẦN THANH TRUNG

CHÁNH KIÊN

1993

LIÊN TRÌ

 

9

PHAN THÀNH ĐẠT

NHUẬN TUYÊN ĐÀM

1993 

HẢI THUẬN

 

10

LÊ NGỌC THÔNG

THIÊN NGỌC THÁI

1995 

NGỌC THÀNH TP HCM

 

11

PHẠM TRẦN THANH PHONG

ĐỒNG LƯU

1991

BỬU THIÊN

 

12

NGUYỄN VĂN THÀNH

ĐỒNG TRUNG

1996

BỬU THIÊN

 

13

VÕ THỊ NGHĨA

DIỆU QUÝ

1985

PHƯỚC SƠN

 

14

TRƯƠNG THỊ MINH TRÍ

DiỆU THOẠI

1989

PHƯỚC SƠN

 

15

HỒ VĂN THI

NHUẬN VI THƠ

1996 

KHÁNH ĐỨC

 

16

HỒ VĂN THƠ

NHUẬN VI THƯ

 1996

KHÁNH ĐỨC

 

17

HỒ VĂN QUÝ

NHUẬN THỈNH

1988

KHÁNH ĐỨC

 

18

LÊ THỊ KIM TIẾN

NHUẬN HIỀN THÀNH

1989

KHÁNH ĐỨC

 

19

LÊ THỊ BÍCH VÂN

NHUẬN HIỀN VŨ

1994

KHÁNH ĐỨC

 

20

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

NHUẬN HIỀN TUYẾT

1994

KHÁNH ĐỨC

 

21

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYÊN

NHUẬN DIỆU THƯỜNG

1994

KHÁNH ĐỨC

 

22

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

NHUẬN HIỀN VÂN

1990 

KHÁNH ĐỨC

 

23

TRẦN THỊ THANH KiỀU

TÍN DiỄM

1997

KIÊN LINH

 

24

NGUYỄN NGỌC TÂN

MINH TiẾN

 1990

KIÊN LINH

 

25

TRƯƠNG THỊ HUYỀN

DIỆU PHONG

 1965

N.T.X.MỘC

 

26

NGÔ THỊ NGỌC NHUNG

QUẢNG LỤA

1970 

N.T.X.MỘC

 

27

LÊ THỊ YẾN MỸ

TRUNG CHƠN

1977 

N.T.X.MỘC

 

28

TRƯƠNG NGỌC SƠN

THIỆN HẢI

 1969

C.ĐẢO

 

29

NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG

MỸ THƯƠNG

1994

NGỌC LÂM

 

30

TRẦN THỊ DIỄM OANH

MỸ DIỄM

1995

NGỌC LÂM

 

31

TRẦN CÔNG HIẾU

HUỆ MINH

1991

NGỌC LÂM

 

32

HUỲNH XUÂN AN

MINH XUÂN

1989

PHƯỚC LÂM

 

 

B. ĐẶC CÁCH

 

33

34

ĐÀO TRÂN HUÂN TÚ

ĐẶNG THỊ THU NGUYỆT

THỊ CẨM

NGỌC NGUYỆT

1990

1992

KHÁNH HIỆP

NGỌC LÂM

 
 

35

NGUYỄN VĂN THUẬN

C.THIỆN TOÀN

1996

LIÊN TRÌ

 

36

 TRẦN THỊ MINH CHÂU

DIỆU PHÚC

1995

KIM SƠN

 

37

LƯU THỊ KIM LAN

DIỆU CHÍ

1969 

N.T.X.MỘC

 

38

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

NGUYÊN ÁNH

1967

HỘ PHÁP

 

39

MAI THỊ HUYỀN

TÂM TRẠM

1965 

KIM SƠN

 

  40

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

DIỆU HIỀN

1966 

KIM SƠN

 

Tổng cộng có 40  trại sinh trúng cách trại huấn luyện A Dục 7/2016

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 1735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49272

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4134876

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.